Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawnościw Świdnicy

ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica

tel./fax: 74/851-50-15 lub tel. 74/851-50-22
email: pzon@pzon-swidnica.plKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowychINFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA WSPIERAJĄCEGO

 

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (DZ. U. z 2023 r. poz. 1429).

WAŻNE! Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy nie wydaje decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewoda) na wniosek osoby niepełnosprawnej, jej przedstawiciela ustawowego (np. opiekuna prawnego) albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Wnioski o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać począwszy od 1 stycznia 2024 r.:
• Bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia albo
• za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo
• elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Szczegółowe informacje, numery telefonów, wzory wniosków można znaleźć pod linkiem: [ kliknij ]

WAŻNE! Uzyskanie świadczenia wspierającego odbywa się w dwóch etapach. Najpierw należy uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydawaną przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Następnie po otrzymaniu powyższej decyzji złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego.

Przydatny link: Świadczenie wspierające – krok po kroku


INFORMACJA DOTYCZĄCA OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

 

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdnicy informuje, że na mocy obowiązującego prawa wszystkie orzeczenia, których termin ważności upływał po dniu 5 sierpnia 2023 r., ale nie później niż do dnia 30 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30.09.2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności.

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Karty parkingowe zachowują ważność również do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 roku.


Kancelaria PZON czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30
z przerwą w godz. 11:30 - 11:50.

 

PZON Świdnica 2014 by INFOMIX