Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 15

tel./fax: 74/851-50-15 lub tel. 74/851-50-22
email: pzon@pzon-swidnica.plNOWE ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

 

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 lipca 2015 r. swoją ważność.

Załączniki:

1. Osoby uprawnione do wyrabiania karty parkingowej,
2. Tryb wydawania karty parkingowej,
3. Opłata za wydanie karty parkingowej.
Kancelaria PZON czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 14:30
z przerwą w godz. 11:30 - 11:45.

 PZON Świdnica 2014 by INFOMIX